Om foreningen

Kort om foreningen

Foreningen blev stiftet 29. november 1859.

Foreningen har flere underliggende foreninger, hvis tarv varetages af den siddende bestyrelse.

Det drejer sig om følgende:

 • 'Skomagerfonden' - som rettelig hedder 'Skomagermester af Præstø Edvard Andreas Jensens og Jørgine Jensine Jensens legat'
 • Varelotteriet - som har indtægt fra solgte lodder i Præstø Vinhandel.

Læs mere om de enkelte foreninger på undersiderne.

VEDTÆGTER
FOR
PRÆSTØ HAANDVÆRKER- OG BORGERFORENING

Stiftet den 29. november 1859

§ 1
Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Præstø Haandværker- og Borgerforening. Foreningens hjemsted er Præstø, der ligger i Vordingborg Kommune.

§ 2
Foreningens formål

Foreningens formål er at vække og styrke interessen for lokalsamfundets anliggender, og at yde økonomisk og anden støtte til aktiviteter, der kan fremme dette formål i postområde 4720.

Økonomisk støtte kan ikke ydes til enkeltpersoner.

§ 3
Foreningens formue

Stk. 1 Foreningens aktiver består af bankindestående samt værdipapirer—aktier og obligationer.

Stk. 2 Foreningens formue ændres ved:

 1. generalforsamlingens beslutning om anvendelse af årets resultat
 2. eventuelt modtagne arv/gaver

Stk. 3 Ingen del af foreningens formue eller dennes afkast kan deles mellem medlemmerne eller på anden måde gå ud over foreningens eje. Dette gælder også i tilfælde af foreningens eventuelle opløsning.

Stk. 4 I tilfælde af foreningens opløsning, skal formuen anvendes til gavn for Præstø by og omegn – postområde 4720, efter generalforsamlingens beslutning.

Stk. 5 Bestyrelsen er berettiget til at foretage enhver disposition vedrørende formueafkastet og øvrige indtægter til opfyldelse af foreningens formålsparagraf og til dækning af foreningens administrations omkostninger.

§ 4
Medlemsforhold

Indmeldelse i foreningen sker ved anbefaling af det kommende medlem fra en person, som allerede er medlem af foreningen.

Kun personer, der er fyldt 20 år, kan optages i foreningen.

Finder bestyrelsen, at der er forhold, der taler imod optagelse i foreningen, kan optagelse nægtes. Bestyrelsens afgørelse på dette forhold er endelig.

Straks efter indmeldelsen tilsendes indbetalingskort til snarlig betaling for indeværende kalenderårs kontingent. Efterfølgende kalenderårs kontingenter, der betales forud, opkræves og skal være betalt inden afholdelsen af stiftelsesfesten i året forud for kontingentåret.
Er et medlem i restance ved kontingentårets udgang, slettes medlemskabet.
Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

Nyindmeldte er optaget i foreningen, når første kontingent er betalt. Medlemskabet gælder også medlemmernes ægtefæller, dog uden stemmeret. Det samme gælder for medlemmer, der uden at være gift, lever i fast samlivsforhold.

Udmeldelse af foreningen sker ved henvendelse til kassereren. Ved udmeldelse tilbagebetales ingen del af kontingentet.

Ved fraflytning fra foreningens interesseområde – postområde 4720 – betragtes medlemmet som udmeldt af foreningen.

Et medlem kan udelukkes af foreningen, såfremt der efter bestyrelsens skøn er forhold, der taler herfor. Bestyrelsens afgørelse er endelig.

Intet medlem kan gøre krav på nogen del af foreningens formue jfr. § 3, stk. 3 og intet medlem hæfter for foreningens forpligtelser.

Foreningen er kun ansvarlig overfor sine forpligtelser med sin formue.

§ 5
Ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på den ordinære, årlige general- forsamling for to år ad gangen.

Bestyrelsen afgår skiftevis med to og tre medlemmer ved den ordinære, årlige generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen har den administrative myndighed i foreningens almindelige anliggender.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og vælger af sin midte formand, næstformand, sekretær og kasserer.

§ 6
Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Bestyrelsen fremlægger forslag til anvendelse af årets resultat til generalforsamlingen.

Regnskabet revideres af to af generalforsamlingen valgte revisorer.

Revisorerne reviderer regnskabet i overensstemmelse med god revisionsskik og påser, at det er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser.

Revisorerne skal ved påtegning på årsregnskabet bekræfte, at det er revideret. Påtegningen skal indeholde oplysninger om den stedfundne revision og om eventuelle anmærkninger, den har givet anledning til.

Det reviderede regnskab afleveres til bestyrelsen senest 30 dage før generalforsamlingen og forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

§ 7
Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.

Godkendelse eller forkastelse af de punkter, der er til behandling, sker ved almindelig stemmeflertal, hvor ikke andet er bestemt.

Afstemning sker ved håndsoprækning, dog skal skriftlig afstemning anvendes, når mindst 7 medlemmer forlanger det.

Stemmeretten kan kun udøves personligt og kun medlemmer, som har betalt kontingent har stemmeret.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med 8 dages varsel ved udsendelse af mail eller brev til alle medlemmer.

Indkaldelsen skal indeholde dato, tidspunkt og sted for generalforsamlingens afholdelse.

For den ordinære generalforsamling skal dagsordenen indeholde:

 1. Valg af dirigent/stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i den forløbne periode.
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse, herunder godkendelse af bestyrelsens afgørelse om anvendelse af årets resultat.
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 5. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
 6. Valg af 1 revisor – vælges for 2 år ad gangen.
 7. Valg af revisorsuppleant – vælges for et år ad gangen.
 8. Fastsættelse af  kontingent.
 9. Behandling af indkomne forslag.
 10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest den 1. april for at blive optaget på dagsordenen.

§ 8
Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når mindst 15 medlemmer kræver det.

Kræves generalforsamlingen ekstraordinært indkaldt, skal kravet fremsættes skriftligt til formanden senest 1 måned før generalforsamlingen. Der skal medfølge det eller de forslag, der ønskes behandlet samt begrundelse herfor.

Indvarsling sker som ved ordinær generalforsamling, dog kun med et varsel på 5 dage.

Forslag til ændring af vedtægterne forelægges på en generalforsamling.

Forslaget skal indeholde oplysninger om hvilke paragraffer, der ønskes ændret og en begrundelse herfor.

For at ændringerne kan vedtages kræves, at mindst 2/3-dele af de stemmeberettigede medlemmer pr. 31. december det forudgående år er fremmødt og at ¾ -dele af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Er der ikke mødt tilstrækkelig mange stemmeberettigede medlemmer, skal forslaget forelægges en ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter den første generalforsamling. Her kan forslaget vedtages, såfremt  ¾ - dele af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for vedtægtsændringerne.

§ 9
Foreningens opløsning

I det tilfælde, at foreningens formål ikke længere kan tilgodeses eller ændrede forhold gør det hensigtsmæssigt at lade foreningen opløse, kan generalforsamlingen  træffe beslutning om foreningens opløsning.

Det er en betingelse for vedtagelse, at mindst 2/3-dele af de stemmeberettigede medlemmer pr. 31. december det forudgående år er fremmødt og at ¾-dele af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Er der ikke mødt tilstrækkelig mange deltagere, skal forslaget forelægges en ekstraordinær gene- ralforsamling senest 14 dage efter den første generalforsamling. Her kan forslaget vedtages, så-fremt  ¾-dele af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

I tilfælde af foreningens opløsning  skal bestemmelserne i § 3, stk. 3 og 4 efterleves.


Vedtaget på ordinær generalforsamling den  11. april 2013,  samt den ekstraordinære generalforsamling den 22. april 20013.

Bestyrelsen

Preben Jørgensen Poul Fromberg Christensen Michael Bruhn
Formand Næstformand Bestyrelsesmedlem
Søren Malherbe Erling Jensen
Bestyrelsesmedlem Kasserer

Vedtaget på ordinær generalforsamling den  4. april 2019,  samt den ekstraordinære generalforsamling den 16. april 2019.

Bestyrelsen

Poul Fromberg Christensen Leon Nielsen Søren Malherbe
Formand Næstformand Bestyrelsesmedlem
Leif Rasmussen Erling Jensen
Bestyrelsesmedlem Kasserer